Finanční výkazy | K&L Rock Group
close
K&L Rock Group / Finanční výkazy

Finanční výkazy skupiny
K&L Rock

K&L Rock s.r.o. 2022

(v tis. Kč) 2022 2021
AKTIVA CELKEM 424 445 321 100
Stálá aktiva 72 228 65 353
Dlouhodobý nehmotný majetek 25 000 25 000
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 25 000 25 000
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 25 000 25 000
Dlouhodobý finanční majetek 47 228 40 353
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 19 216 12 341
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 28 012 28 012
Oběžná aktiva 350 480 255 747
Pohledávky 20 829 8 941
Dlouhodobé pohledávky 20 438 8 069
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 4 754
Pohledávky - ostatní 15 684 8 069
Jiné pohledávky 15 684 8 069
Krátkodobé pohledávky 391 872
Pohledávky z obchodních vztahů 0 481
Pohledávky - ostatní 391 391
Krátkodobé poskytnuté zálohy 391 391
Krátkodobý finanční majetek 216 761 216 761
Ostatní krátkodobý finanční majetek 216 761 216 761
Peněžní prostředky 112 890 30 045
Peněžní prostředky v pokladně 855 201
Peněžní prostředky na účtech 112 035 29 844
Časové rozlišení aktiv 1 737
Příjmy příštích období 1 737
Výkonová spotřeba 2 970 2 247
Spotřeba materiálu a energie 0 11
Služby 2 970 2 236
Osobní náklady 964 81
Mzdové náklady 721 60
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 243 21
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 243 21
Ostatní provozní náklady 1 20
Daně a poplatky 0 20
Jiné provozní náklady 1
Provozní výsledek hospodaření (+/-) -3 935 -2 348
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 68 592
Ostatní výnosy z podílů 68 592
Nákladové úroky a podobné náklady 20 759 45
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 20 759 45
Ostatní finanční výnosy 0 25 207
Ostatní finanční náklady 377 2 265
Finanční výsledek hospodaření (+/-) 47 456 22 897
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 43 521 20 549
Daň z příjmů 8 270 3 906
Daň z příjmů splatná 8 270 3 906
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 35 251 16 643
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 35 251 16 643
PASIVA CELKEM 424 445 321 100
Vlastní kapitál 78 851 43 601
Základní kapitál 10 000 10 000
Základní kapitál 10 000 10 000
Ážio a kapitálové fondy 15 000 15 000
Kapitálové fondy 15 000 15 000
Ostatní kapitálové fondy 15 000 15 000
Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 18 600 1 958
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 18 600 1 958
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 35 251 16 643
Cizí zdroje 345 594 277 499
Závazky 345 594 277 499
Dlouhodobé závazky 333 146 273 498
Závazky z obchodních vztahů 46 45
Závazky - ostatní 333 100 273 453
Závazky ke společníkům 0 2
Jiné závazky 333 100 273 451
Krátkodobé závazky 12 448 4 001
Závazky z obchodních vztahů 15 15
Závazky ostatní 12 433 3 986
Závazky k zaměstnancům 88 44
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 113 27
Stát - daňové závazky a dotace 12 232 3 915

K&L Rock Group s.r.o. 2022

(v tis. Kč) 2022 2021
AKTIVA CELKEM 46 872 9 124
Stálá aktiva 2 411 100
Dlouhodobý finanční majetek 2 411 100
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 100 100
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 2 311
Oběžná aktiva 44 461 9 024
Pohledávky 43 683 8 939
Dlouhodobé pohledávky 42 071 8 887
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 963
Pohledávky - ostatní 41 108 8 887
Jiné pohledávky 41 108 8 887
Krátkodobé pohledávky 1 612 52
Pohledávky z obchodních vztahů 1 612 52
Peněžní prostředky 778 85
Peněžní prostředky v pokladně 777 85
Peněžní prostředky na účtech 1
Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 560
Výkonová spotřeba 2 209
Služby 2 209
Osobní náklady 1 419 160
Mzdové náklady 1 061 120
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 358 40
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 358 40
Ostatní provozní náklady 2
Jiné provozní náklady 2
Provozní výsledek hospodaření (+/-) -2 070 -160
Výnosové úroky a podobné výnosy 5 211 52
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 5 211 52
Nákladové úroky a podobné náklady 2 989 41
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 2 989 41
Ostatní finanční náklady 10 2
Finanční výsledek hospodaření (+/-) 2 212 9
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 142 -151
Daň z příjmů 33
Daň z příjmů splatná 33
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 109 -151
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 109 -151
PASIVA CELKEM 46 872 9 124
Vlastní kapitál 58 -51
Základní kapitál 100 100
Základní kapitál 100 100
Výsledek hospodaření minulých let (+/-) -151
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) -151
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 109 -151
Cizí zdroje 46 814 9 175
Závazky 46 814 9 175
Dlouhodobé závazky 1 40
Závazky z obchodních vztahů 1 1 040
Závazky - ostatní 0 -1 000
Jiné závazky 0 -1 000
Krátkodobé závazky 46 813 9 135
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 46 537 8 974
Závazky ostatní 276 161
Závazky k zaměstnancům 28 99
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 176 54
Stát - daňové závazky a dotace 72 8

K&L Rock s.r.o. 2021

(v tis. Kč) 2021 2020
AKTIVA CELKEM 321 100 244 517
Stálá aktiva 65 353 25 000
Dlouhodobý nehmotný majetek 25 000 25 000
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 25 000 25 000
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 25 000 25 000
Dlouhodobý finanční majetek 40 353 0
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 12 341 0
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 28 012 0
Oběžná aktiva 255 747 219 517
Pohledávky 8 941 2 338
Dlouhodobé pohledávky 8 069 1 946
Pohledávky - ostatní 8 069 1 946
Jiné pohledávky 8 069 1 946
Krátkodobé pohledávky 872 392
Pohledávky z obchodních vztahů 481
Pohledávky - ostatní 391 392
Krátkodobé poskytnuté zálohy 391 392
Krátkodobý finanční majetek 216 761 216 761
Ostatní krátkodobý finanční majetek 216 761 216 761
Peněžní prostředky 30 045 418
Peněžní prostředky v pokladně 201 418
Peněžní prostředky na účtech 29 844 0
Výkonová spotřeba 2 247 1 735
Náklady vynaložené na prodané zboží 0 1 354
Spotřeba materiálu a energie 11 39
Služby 2 236 342
Osobní náklady 81
Mzdové náklady 60
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 21
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 21
Ostatní provozní náklady 20 79
Daně a poplatky 20
Jiné provozní náklady 0 79
Provozní výsledek hospodaření (+/-) -2 348 -1 814
Nákladové úroky a podobné náklady 45
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 45
Ostatní finanční výnosy 25 207 4 280
Ostatní finanční náklady 2 265 55
Finanční výsledek hospodaření (+/-) 22 897 4 225
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 20 549 2 411
Daň z příjmů 3 906 453
Daň z příjmů splatná 3 906 453
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 16 643 1 958
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 16 643 1 958
PASIVA CELKEM 321 100 244 517
Vlastní kapitál 43 601 26 958
Základní kapitál 10 000 10 000
Základní kapitál 10 000 10 000
Ážio a kapitálové fondy 15 000 15 000
Kapitálové fondy 15 000 15 000
Ostatní kapitálové fondy 15 000 15 000
Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 1 958
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 1 958
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 16 643 1 958
Cizí zdroje 277 499 217 559
Závazky 277 499 217 559
Dlouhodobé závazky 273 498 217 081
Závazky z obchodních vztahů 45
Závazky - ostatní 273 453 217 081
Závazky ke společníkům 2 416
Jiné závazky 273 451 216 665
Krátkodobé závazky 4 001 478
Závazky k úvěrovým institucím 0 10
Závazky z obchodních vztahů 15 15
Závazky ostatní 3 986 453
Závazky k zaměstnancům 44
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 27
Stát - daňové závazky a dotace 3 915 453

K&L Rock Group s.r.o. 2021

(v tis. Kč) 2021 2020
AKTIVA CELKEM 9 124
Stálá aktiva 100
Dlouhodobý finanční majetek 100
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 100
Oběžná aktiva 9 024
Pohledávky 8 939
Dlouhodobé pohledávky 8 887
Pohledávky - ostatní 8 887
Jiné pohledávky 8 887
Krátkodobé pohledávky 52
Pohledávky z obchodních vztahů 52
Peněžní prostředky 85
Peněžní prostředky v pokladně 85
Osobní náklady 160
Mzdové náklady 120
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 40
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 40
Provozní výsledek hospodaření (+/-) -160
Výnosové úroky a podobné výnosy 52
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 52
Nákladové úroky a podobné náklady 41
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 41
Ostatní finanční náklady 2
Finanční výsledek hospodaření (+/-) 9
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) -151
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) -151
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -151
PASIVA CELKEM 9 124
Vlastní kapitál -51
Základní kapitál 100
Základní kapitál 100
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -151
Cizí zdroje 9 175
Závazky 9 175
Dlouhodobé závazky 40
Závazky z obchodních vztahů 40
Krátkodobé závazky 9 135
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 8 975
Závazky ostatní 160
Závazky k zaměstnancům 98
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 54
Stát - daňové závazky a dotace 8

K&L Rock s.r.o. 2020

(v tis. Kč) 2020 2019
AKTIVA CELKEM 244 517
Stálá aktiva 25 000
Dlouhodobý nehmotný majetek 25 000
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 25 000
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 25 000
Oběžná aktiva 219 517
Pohledávky 2 338
Dlouhodobé pohledávky 1 946
Pohledávky - ostatní 1 946
Jiné pohledávky 1 946
Krátkodobé pohledávky 392
Pohledávky - ostatní 392
Krátkodobé poskytnuté zálohy 392
Krátkodobý finanční majetek 216 761
Ostatní krátkodobý finanční majetek 216 761
Peněžní prostředky 418
Peněžní prostředky v pokladně 418
Výkonová spotřeba 1 735
Náklady vynaložené na prodané zboží 1 354
Spotřeba materiálu a energie 39
Služby 342
Ostatní provozní náklady 79
Jiné provozní náklady 79
Provozní výsledek hospodaření (+/-) -1 814
Výnosové úroky a podobné výnosy 3 088
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 3 088
Ostatní finanční výnosy 1 192
Ostatní finanční náklady 55
Finanční výsledek hospodaření (+/-) 4 225
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 2 411
Daň z příjmů 453
Daň z příjmů splatná 453
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 1 958
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 1 958
PASIVA CELKEM 244 517
Vlastní kapitál 26 958
Základní kapitál 10 000
Základní kapitál 10 000
Ážio a kapitálové fondy 15 000
Kapitálové fondy 15 000
Ostatní kapitálové fondy 15 000
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 1 958
Cizí zdroje 217 559
Závazky 217 559
Dlouhodobé závazky 217 081
Závazky - ostatní 217 081
Závazky ke společníkům 416
Jiné závazky 216 665
Krátkodobé závazky 478
Závazky k úvěrovým institucím 10
Závazky z obchodních vztahů 15
Závazky ostatní 453
Stát - daňové závazky a dotace 453