Finanční výkazy | K&L Rock Group
close
K&L Rock Group / Financial statements

Group financial statements
K&L Rock

K&L Rock s.r.o.

(v tis. Kč) 2021 2020
AKTIVA CELKEM 321 100 244 517
Stálá aktiva 65 353 25 000
Dlouhodobý nehmotný majetek 25 000 25 000
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 25 000 25 000
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 25 000 25 000
Dlouhodobý finanční majetek 40 353 0
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 12 341 0
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 28 012 0
Oběžná aktiva 255 747 219 517
Pohledávky 8 941 2 338
Dlouhodobé pohledávky 8 069 1 946
Pohledávky - ostatní 8 069 1 946
Jiné pohledávky 8 069 1 946
Krátkodobé pohledávky 872 392
Pohledávky z obchodních vztahů 481
Pohledávky - ostatní 391 392
Krátkodobé poskytnuté zálohy 391 392
Krátkodobý finanční majetek 216 761 216 761
Ostatní krátkodobý finanční majetek 216 761 216 761
Peněžní prostředky 30 045 418
Peněžní prostředky v pokladně 201 418
Peněžní prostředky na účtech 29 844 0
Výkonová spotřeba 2 247 1 735
Náklady vynaložené na prodané zboží 0 1 354
Spotřeba materiálu a energie 11 39
Služby 2 236 342
Osobní náklady 81
Mzdové náklady 60
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 21
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 21
Ostatní provozní náklady 20 79
Daně a poplatky 20
Jiné provozní náklady 0 79
Provozní výsledek hospodaření (+/-) -2 348 -1 814
Nákladové úroky a podobné náklady 45
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 45
Ostatní finanční výnosy 25 207 4 280
Ostatní finanční náklady 2 265 55
Finanční výsledek hospodaření (+/-) 22 897 4 225
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 20 549 2 411
Daň z příjmů 3 906 453
Daň z příjmů splatná 3 906 453
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 16 643 1 958
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 16 643 1 958
PASIVA CELKEM 321 100 244 517
Vlastní kapitál 43 601 26 958
Základní kapitál 10 000 10 000
Základní kapitál 10 000 10 000
Ážio a kapitálové fondy 15 000 15 000
Kapitálové fondy 15 000 15 000
Ostatní kapitálové fondy 15 000 15 000
Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 1 958
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 1 958
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 16 643 1 958
Cizí zdroje 277 499 217 559
Závazky 277 499 217 559
Dlouhodobé závazky 273 498 217 081
Závazky z obchodních vztahů 45
Závazky - ostatní 273 453 217 081
Závazky ke společníkům 2 416
Jiné závazky 273 451 216 665
Krátkodobé závazky 4 001 478
Závazky k úvěrovým institucím 0 10
Závazky z obchodních vztahů 15 15
Závazky ostatní 3 986 453
Závazky k zaměstnancům 44
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 27
Stát - daňové závazky a dotace 3 915 453

K&L Rock Group s.r.o.

(v tis. Kč) 2021 2020
AKTIVA CELKEM 9 124
Stálá aktiva 100
Dlouhodobý finanční majetek 100
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 100
Oběžná aktiva 9 024
Pohledávky 8 939
Dlouhodobé pohledávky 8 887
Pohledávky - ostatní 8 887
Jiné pohledávky 8 887
Krátkodobé pohledávky 52
Pohledávky z obchodních vztahů 52
Peněžní prostředky 85
Peněžní prostředky v pokladně 85
Osobní náklady 160
Mzdové náklady 120
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 40
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 40
Provozní výsledek hospodaření (+/-) -160
Výnosové úroky a podobné výnosy 52
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 52
Nákladové úroky a podobné náklady 41
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 41
Ostatní finanční náklady 2
Finanční výsledek hospodaření (+/-) 9
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) -151
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) -151
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -151
PASIVA CELKEM 9 124
Vlastní kapitál -51
Základní kapitál 100
Základní kapitál 100
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -151
Cizí zdroje 9 175
Závazky 9 175
Dlouhodobé závazky 40
Závazky z obchodních vztahů 40
Krátkodobé závazky 9 135
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 8 975
Závazky ostatní 160
Závazky k zaměstnancům 98
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 54
Stát - daňové závazky a dotace 8