K&L Rock Group / Wealth management

Wealth management

Wealth Management je jedna ze tří hlavních strategických aktivit, na kterých si naše investiční skupina zakládá. Díky bohatým zkušenostem se správou majetku máme k dispozici optimální výši likvidity, což vede ke konstatnímu dosahování nadstandardních výsledků s únosnou mírou rizika. 

 

Jak funguje K&L Rock Wealth Management? 

Naše strategické kroky zakládáme na komplexně diverzifikovaném portfoliu, načež každý sektor této divize podléhá vlastnímu money-managementu. Abychom bezpečně pokryli transakce, které provádíme, nastavili jsme si velikost volných peněžních prostředků (FCF) od 15% do 40%. Důležité je zmínit, že velikost volných peněžních prostředků záleží na jednotlivých sektorech. 

 

Jak diverzifikovaná je tato divize?

Naším výběrem prochází tituly firem, které zapadají do třech částí: 

  • Akcie 
  • Automatizované systémy 
  • Aktivní obchodování komodit a akciových indexů 
Věříme, že volíme správné kroky, o čemž svědčí i naše výsledky, které vám rádi odprezentujeme na osobní schůzce.

Naše strategie

50%

Akcie

Akciové portfolio je rozděleno do několika kategorií. Investujeme do růstových akcií, hodnotových akcií, story akcií anebo do akcií staré ekonomiky. Zároveň rozdělujeme prostředky do více sektorů, a to například do energy, technology, banks, entertainment, foods, products, aerolines, defense, semiconductors a dalších.

Primárně nás zajímají tituly s dlouhodobým výhledem. Před výběrem titulů provádíme detailní analýzu z mnoha perspektiv, abychom se ujistili, že firmá má dlouhodobý potenciál. Ze zkušeností preferujeme převážně firmy z USA. Mezi důležité faktory patří management firmy, tržní kapitalizace, typ trhu, typ odvětví, míra zadlužení, vývoj tržeb, P/E poměr, průměrné marže, úroveň růstu, budoucí plány a vize společnosti. 

30%

Aktivní obchodování komodit a akciových indexů

Aktivně obchodujeme komodity a akciové indexy. Zakládáme si na pečlivých analýzách, což nám následně zjednodušuje výnosné rozhodování, nakupování, prodávání a správu pozic. Naše rozhodnutí podléhají přísnému money-managementu a strategii založené na principech komoditních spreadech, PriceAction a trendech, které jsou podloženy fundamentálními zprávami s výhledem týdnů až měsíců.

20%

Automatizované systémy

Automatizované systémy jsou obchodní myšlenky, které se obchodují automaticky na limitních příkazech, na různých instrumentech a v různých časových rámcích. Investiční výhled se pohybuje v rámci dnů až týdnů. Tato strategie je jedna z mnoha našich aktivit, které mezi sebou nekorelují, čímž nám zajišťují nutnou míru diverzifikace. V neposlední řadě také zvyšují likviditu portfolia a doplňují první dva sektory Wealth Managementu.

Kritéria analýzy

 
P/E

P / E je ukazatel, který porovnává cenu akcie (price) a výdělek na akcii (earnings). Tyto ukazatele si dokážete přímo najít, ale je dobré, pokud si je umíte i sami vypočítat. Cenu akcie zjistíte snadno a výdělek na akcii najdete ve finančních výkazech, které firmy zveřejňují na svých webových stránkách. Pak si už jen vydělíte tato dvě čísla a dostanete ukazatel P / E. Výsledné číslo by mělo být menší než 15 a v tom případě je cena této akcie dostatečně nízká ve srovnání s výdělky na to, abyste ji mohli koupit a v nejbližších letech očekávat růst ceny.

EPS

Růst zisku na akci (EPS), který slouží jako hlavní filtr pro oddělení špatných společností od těch, které stojí za to zkoumat dál. Akcie s vysokým růstem EPS (> 20%) jsou téměř vždy příliš drahé. Důvodem je, že takovýto růst nelze dlouhodobě zachovat, v průběhu času výkonnost zeslábne a akcie nakonec vyjde příliš draze. Zisk na akcii by měl být vždy kladný. Taktéž by měl být zisk na akcii za čtvrtletí daného roku vyšší, nežli zisk na akcii za stejné čtvrtletí předchozího roku.

Net Income

Čistý příjem (NI), který se také nazývá čistý zisk, se počítá jako prodej mínus náklady na prodané zboží, prodej, všeobecné a administrativní náklady, provozní náklady, odpisy, úroky, daně a další náklady. Pro investory je to užitečné číslo, aby mohli posoudit, kolik výnosů převyšuje výdaje organizace.

Free Cashflow

Volný peněžní tok je důležitý mimo jiné proto, že vykázaný zisk může být předmětem účetních vtípků. Společnost musí vykazovat příznivý volný peněžní tok. Volný hotovostní tok (FCF) představuje hotovost, kterou společnost generuje po započtení odtoků peněz na podporu operací a udržení svých kapitálových aktiv. Na rozdíl od výnosů nebo čistého příjmu je volný hotovostní tok mírou ziskovosti, která vylučuje nepeněžní náklady z výsledovky a zahrnuje v rozvaze výdaje na vybavení a majetek, jakož i změny v pracovním kapitálu.

Market Cap

Tržní kapitalizace představuje celkovou dolarovou tržní hodnotu nesplacených akcií společnosti. Běžně se označuje jako "tržní kapitalizace" a počítá se vynásobením celkového počtu nesplacených akcií společnosti současnou tržní cenou jedné akcie. Například společnost s 10 miliony akcií prodávajících po 100 dolarech by měla tržní strop 1 miliardu dolarů. Investiční komunita používá toto číslo na určení velikosti společnosti, na rozdíl od použití údajů o tržbách nebo celkových aktivech.

Total Debt

P/E - to growth ratio

(Poměr price / earnings growth neboli poměr kurz / růst zisku). Tento poměr musí být v každém případě nižší než 1, ale Lynch vybíral Takové, kde byl PEG méně, než 0,5. Obecně platí - čím měně, tým lépe, protože to ukazuje, že investor musí zaplatit jen málo za pěkný růst zisku. U "oddaných stoupenců" a pomalu rostoucích akcií je ve výpočtu PEG zohledněn i dividendový výnos. Čísla použitá ve výpočtech jsou váženým průměrem z posledních 3, 4, nebo 5 let.

Ebitda

Zkratka EBITDA vyjadřuje celkový zisk společnosti před jejím zdaněním, nepočítaje její dluhové závazky, ale na rozdíl od EBITu nepočítá ani její odpisy a amortizaci.

Capex

Kapitálové výdaje (CapEx) jsou finanční prostředky, které společnost používá k získání, modernizaci a údržbě fyzických aktiv, jako jsou nemovitosti, stroje, budovy, technologie nebo vybavení. CapEx se často používá k uskutečnění nových projektů nebo investic společnosti. Investice do investičního majetku může zahrnovat opravu střechy, nákup zařízení nebo výstavbu nové továrny.

Revenue

Výnos je příjem generovaný z běžných obchodních operací a zahrnuje slevy a odpočty za vrácené zboží.
Je to horní řádek nebo údaj o hrubém příjmu, od kterého se odečítají náklady na určení čistého příjmu.
Výnosy jsou ve výkazu zisků a ztrát známé také jako tržby.
Pro začínající podnik je zásadní včasné získání pozitivních výnosů.

Profit Margin

Zisková marže je jedním z běžně používaných poměrů ziskovosti na měření stupně, v jakém společnost nebo obchodní činnost vydělává peníze.
Představuje to, jaké procento prodeje se změnilo na zisky.
Jednoduše řečeno, procento označuje, kolik centů zisku podnik vygeneroval za každý dolar prodeje.
Například, pokud podnik sdělí, že za poslední čtvrtletí dosáhl 35% ziskovou marži, znamená to, že měl čistý příjem 0,35 USD za každý dolar vytvořeného obratu.

Current ratio

Bežná likvidita je poměrový ukazatel, který porovnává oběžná aktiva a krátkodobé závazky. Tento ukazatel by měl být vyšší než 1,5. To znamená, že běžná likvidita, kterou má firma k dispozici, by měla mít hodnotu 1,5 krát větší než jsou její krátkodobé závazky (tj. závazky splatné do jednoho roku). Tento poměr nám investorům hovoří o schopnosti firmy získat prostředky na úhradu svých závazků.

Insiders

Pokud si během posledních třech měsíců insider (lidé, kteří mají přístup k neveřejným informacím dané firmy - vedoucí pracovníci, většinoví podílníci, atd.) nakoupili akcie více než dvakrát a žádný insider akcie neprodal, je to pozitivní signál. Naopak pokud insideři v poslední době akce prodávali, je to negativní signál.

Management

Debt / Equity

Další velmi významný ukazatel, který napovídá něco k finanční situaci společnosti. Hraniční hodnota je číslo 1. Pokud je číslo vyšší, znamená to vyšší dluh v poměru k majetku firmy. Pokud je číslo nižší, znamená to, že firma má v majetku vyšší hodnotu než v dluzích. Při tomto kritériu je možných několik variant. Jsou odvětví (např. průmysl) které fungují na vyšší dluh a je to v pořádku. Pro většinu odvětví je ale lepší, když je tento poměr pod 1. Já osobně preferuji hodnotu pod 0,7, což znamená, že dluh tvoří maximálně 70% hodnoty majetku firmy. Když jsou na trzích dobré časy, je jedno, jestli je firma zadlužená hodně nebo málo. Přežijí téměř všechny firmy. Když v ekonomice začnou problémy, jako první firmy padnou ty, které jsou nejvíce zadlužené, protože jejich dluhy se stávají nesplatitelnými. Proto je za všech okolností lepší držet v portfoliu firmy s nižším dluhem.
Poměr dluh / vlastní kapitál by neměl nikdy přesáhnout hodnotu 0,8. Lépe je, je-li pod 0,5 (výjimkou jsou zde finanční instituce, které jsou obecně více financované dluhem).
Tento poměr by neměl převýšit průměr odvětví.

ROE

Return on Equity (zkráceně ROE) nám měří to, jak velkou část z investic akcionářů dokáže daná společnost přeměnit na další zisk. Čím je hodnota ROE větší, tím lépe pro investory i společnost.
Vypočítá se jako Net Income / shareholders Equity

Ředitel divize

Erik Kmet‘

Jednatel společnosti

Jako jeden ze zakladatelů společnosti se podílí na celkovém chodu firmy. Z pozice portfolio manažera řídí sektor Wealth management, který spočívá ve správě majetku na akciových trzích. Činnost této divize se strategicky podílí na rozvoji celé investiční skupiny K&L Rock.
Díky mnohaletým zkušenostem a obrovské znalosti Amerického trhu cenných papírů dosahuje z dlouhodobého hlediska skvělých výsledků. Jeho obliba ve sportech ho naučila nevzdávat se bez boje.