zavřít
K&L Rock Group / Wealth management

Wealth management

Wealth Management neboli správa a zhodnocování majetku bonitních klientů je jedna ze tří hlavních strategických aktivit, na kterých si naše investiční skupina zakládá.
Připravíme individuální řešení, které bude na míru odpovídat Vašim potřebám a aktuální životní situaci.
Díky bohatým zkušenostem se správou majetku máme k dispozici optimální výši likvidity, což vede ke konstantnímu dosahování nadstandardních výsledků s rozumnou mírou rizika. 

 

Jak funguje K&L Rock Wealth Management? 

Naše strategické kroky zakládáme na komplexně diverzifikovaném portfoliu, přičemž každý sektor této divize podléhá vlastnímu money-managementu. Abychom bezpečně pokryli transakce, které provádíme, nastavili jsme si velikost volných peněžních prostředků (FCF) od 15 % do 40 %. Důležité je zmínit, že velikost volných peněžních prostředků záleží na jednotlivých sektorech a individuálním plánu.

 

Jak diverzifikovaná je tato divize?

Oproti běžným fondům máme volnější pravidla a nejsme svázáni zbytečně složitými omezeními.
Portfolio se snažíme skládat zejména z těchto tří částí: 

  • Akcie 
  • Aktivní obchodování komodit a akciových indexů 
  • Automatizované systémy 
Nekopírujeme benchmarky, ale vytváříme individuální a inovativní investiční nástroje. Věříme, že volíme správné kroky, o čemž svědčí i naše stále lepší výsledky, které Vám rádi odprezentujeme na osobní schůzce.

Naše strategie

50%

Akcie

Akciové portfolio je rozděleno do několika kategorií. Investujeme do růstových akcií, hodnotových akcií, story akcií anebo do akcií staré ekonomiky. Zároveň rozdělujeme prostředky do více sektorů, a to například do energy, technology, banks, entertainment, foods, products, aerolines, defense, semiconductors a dalších.

Primárně nás zajímají tituly s dlouhodobým výhledem. Před výběrem titulů provádíme detailní analýzu z mnoha perspektiv, abychom se ujistili, že má daná firma dlouhodobý potenciál. Ze zkušeností preferujeme převážně firmy z USA, ale vnímáme i dynamický vývoj na trzích v dalších regionech. 

Mezi důležité faktory při posuzování patří management firmy, tržní kapitalizace, typ trhu, odvětví, míra zadlužení, vývoj tržeb, poměr P/E, průměrné marže, úroveň růstu, budoucí plány a vize společnosti. 

30%

Aktivní obchodování komodit a akciových indexů

Aktivně obchodujeme komodity a akciové indexy. Zakládáme si na pečlivých a stále aktualizovaných analýzách, což nám následně zjednodušuje výnosné rozhodování, nakupování, prodávání a správu pozic. Naše rozhodnutí podléhají přísnému money-managementu a strategii založené na principech komoditních spreadů, využívání metody Price Action a na sledování trendů, které jsou podloženy fundamentálními analýzami s výhledem týdnů až měsíců.

20%

Automatizované systémy

Automatické obchodní systémy fungují tak, že na základě předem stanovených podmínek a za pomoci různých ukazatelů vyhledávají vstupní/výstupní místa nebo jiné strategické hodnoty a poté podle potřeby realizují obchodní příkazy. Automatizované obchodování nám umožňuje sledovat trh 24 hodin denně

Investiční horizont se pohybuje v rámci dnů až týdnů. Tato strategie je jedna z mnoha našich aktivit, které mezi sebou nekorelují, čímž nám zajišťují nutnou míru diverzifikace. V neposlední řadě také zvyšují likviditu portfolia a doplňují první dva sektory Wealth Managementu.

Kritéria analýzy

 
P/E

P/E je ukazatel, který porovnává cenu akcie (price) a výdělek na akcii (earnings). Tyto ukazatele si dokážete přímo najít, ale je dobré, pokud si je umíte i sami vypočítat. Cenu akcie zjistíte snadno a výdělek na akcii najdete ve finančních výkazech, které firmy zveřejňují na svých webových stránkách. Pak si už jen vydělíte tato dvě čísla a dostanete ukazatel P/E. Výsledné číslo by mělo být menší než 15. V tom případě je cena této akcie dostatečně nízká ve srovnání s výdělky na to, abyste ji mohli koupit a v nejbližších letech očekávat růst ceny.

EPS

Růst zisku na akcii (EPS) je metrikou blízkou poměru P/E. Spolu slouží jako hlavní filtr pro oddělení špatných nebo nadhodnocených společností od těch, které stojí za to zkoumat dál. Akcie s vysokým růstem EPS (> 20 %) jsou téměř vždy příliš drahé. Důvodem je, že takovýto růst nelze dlouhodobě udržet, v průběhu času výkonnost zeslábne a akcie nakonec vyjde příliš draze. Zisk na akcii by měl být vždy kladný. Zároveň by měl být zisk na akcii za čtvrtletí daného roku vyšší než zisk na akcii za stejné čtvrtletí předchozího roku.

Net Income

Růst zisku na akcii (EPS) je metrikou blízkou poměru P/E. Spolu slouží jako hlavní filtr pro oddělení špatných nebo nadhodnocených společností od těch, které stojí za to zkoumat dál. Akcie s vysokým růstem EPS (> 20 %) jsou téměř vždy příliš drahé. Důvodem je, že takovýto růst nelze dlouhodobě udržet, v průběhu času výkonnost zeslábne a akcie nakonec vyjde příliš draze. Zisk na akcii by měl být vždy kladný. Zároveň by měl být zisk na akcii za čtvrtletí daného roku vyšší než zisk na akcii za stejné čtvrtletí předchozího roku.

Free Cashflow

Free Cashflow neboli volné hotovostní prostředky (či Volné cashflow) označuje množství volné hotovosti, která je k dispozici pro vlastníky nebo akcionáře společnosti.
Nemusí se bezpodmínečně jednat o zisk společnosti – jedná se totiž o skutečnou hotovost, která zbyde na vlastníky a akcionáře po zaplacení všech položek nutných k zabezpečení chodu podniku. Společnost musí vykazovat příznivé volné cashflow.

Market Cap

Market Cap neboli česky tržní kapitalizace představuje celkovou tržní hodnotu vydaných akcií společnosti. Počítá se vynásobením celkového počtu vydaných akcií společnosti současnou tržní cenou jedné akcie. Například společnost s 10 miliony akcií prodávajících po 100 dolarech by měla tržní kapitalizaci 1 miliardu dolarů. Market Cap tedy vyjadřuje aktuální cenu společnosti viděnou očima trhu a investorovi okamžitě prozradí, jakou hodnotu má daná společnost jako celek.

Total Debt to total assets

Ukazatel věřitelského rizika (= Total Debt to Total Assets Ratio), někdy také nazývaný Míra celkové zadluženosti je pojem, který označuje solventnost podniku. Ukazatel poměřuje, jestli je výše vlastního kapitálu přiměřená k závazkům podniku. Čím vyšší je jeho hodnota, tím vyšší je riziko věřitelů. Poměr nižší než 1 znamená, že větší část aktiv společnosti je financována vlastním kapitálem, hodnota vyšší než 1 ukazuje, že společnost má více závazků než aktiv.

P/E - to growth ratio

Zkráceně PEG ratio, česky někdy nazývaný „poměr kurz/růst zisku“, je poměr hodnoty P/E dělený mírou růstu výdělků na akcii za určité časové období (typicky se sledují 1–3 roky).
Společnost splňuje vychází dobře z tohoto kritéria, pokud je PEG ratio menší než 1. Obecně platí: Čím měně, tím lépe, neboť to ukazuje, že investor musí zaplatit jen málo za pěkný růst zisku. Toto je jedna z nejjednodušších cest, jak otestovat férovost ceny akcie.

Ebitda

Zkratka EBITDA vyjadřuje celkový zisk společnosti před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace. Jde o hrubý provozní zisk. Tento ukazatel ukazuje, jak je reálně společnost finančně výkonná v provozu, jak je profitabilní, a tedy napoví, zda je firma „zdravá“ a vyplatí se do ní investovat. Často se také používá při porovnávání různých společností či celých odvětví.

Capex

Kapitálové výdaje (CapEx) jsou finanční prostředky, které společnost používá k získání, modernizaci a údržbě fyzických aktiv, jako jsou nemovitosti, stroje, budovy, technologie nebo vybavení. Jedná se o výdaje vynaložené na nákup zdrojů (zejména nemovitostí, technologií nebo zařízení), které mají větší hodnotu, a proto nabývají charakteru investice. Zpravidla se amortizují a odepisují více let – na rozdíl od provozních výdajů, které se promítají do nákladů najednou.

Revenue

Revenue jsou výnosy firmy, ve výkazu zisků a ztrát se označují také jako tržby. Výnosy představují peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité období (měsíc, rok). Do výnosů se řadí jak výnosy provozní (tržby za prodej zboží a služeb), tak i finanční výnosy (z vkladů, investic apod.) a mimořádné (např. prodej odepsaného zařízení).
Pro začínající firmu je zásadní včasné získání pozitivních výnosů.

Profit Margin

Zisková marže je jedním z nejčastěji používaných měřítek ziskovosti společnosti. Vyjadřuje, jaké procento tržeb z prodeje se přeměnilo v zisk – neboli jde o procentní vyjádření čistého zisku z tržeb společnosti.
Například, pokud podnik sdělí, že za poslední čtvrtletí dosáhl 35% ziskovou marži, znamená to, že měl čistý příjem 0,35 USD za každý 1 dolar vytvořeného obratu.

Current ratio

Běžná likvidita je poměrový ukazatel, který porovnává oběžná aktiva a krátkodobé závazky. Tento ukazatel by měl být vyšší než 1,5. To znamená, že běžná likvidita, kterou má firma k dispozici, by měla mít hodnotu 1,5krát větší, než jsou její krátkodobé závazky (tj. závazky splatné do jednoho roku). Tento poměr nám investorům naznačuje schopnost firmy získat prostředky na úhradu svých závazků.

Insiders

Pokud si během posledních třech měsíců insiders dané firmy (lidé, kteří mají přístup k neveřejným informacím této firmy – vedoucí pracovníci, většinoví podílníci atd.) nakoupili akcie více než dvakrát a žádný insider akcie neprodal, je to pozitivní signál. Naopak pokud insideři v poslední době akcie prodávali, je to negativní a varovný signál pro další vývoj.

Management

Složení managementu dané společnosti může také leccos naznačit. Stabilní vedení složené z prokazatelně zkušených a úspěšných managerů může být signálem pro další pozitivní vývoj firmy. Naopak když dochází ve složení managementu k častým změnám, neukazuje to příliš na stabilitu a jasnou strategii firmy.

Debt / Equity

Další velmi významný ukazatel, který napovídá něco k finanční situaci společnosti – poměr dluhu a celkového majetku společnosti. Hraniční hodnota je číslo 1. Pokud je číslo vyšší, znamená to vyšší dluh v poměru k majetku firmy. Pokud je číslo nižší, znamená to, že firma má v majetku vyšší hodnotu než v dluzích. Při tomto kritériu je možných několik variant. Jsou odvětví (např. průmysl), která fungují na vyšší dluh a je to v pořádku. Pro většinu odvětví je ale lepší, když je tento poměr pod 1. My se snažíme zaměřit hlavně na společnosti s hodnotou pod 0,7, což znamená, že dluh tvoří maximálně 70 % hodnoty majetku firmy. V dobrých ekonomických časech nemusí být větší zadlužení problém. Když ale v ekonomice začnou problémy, jako první firmy padnou ty firmy, které jsou nejvíce zadlužené, protože jejich dluhy se stávají nesplatitelnými. Proto je za všech okolností lepší držet v portfoliu společnosti s nižším dluhem.Užitečné je také porovnat hodnotu poměru dané firmy s průměrnou hodnotou pro celé její odvětví.

ROE

Return on Equity (zkráceně ROE) nám měří to, jak velkou část z investic akcionářů dokáže daná společnost přeměnit na další zisk. Vypočítá se jako Net Income/Shareholders Equity, tedy poměr čistého zisku a vlastního kapitálu. Čím je hodnota ROE větší, tím lépe pro investory i společnost.

Ředitel divize

Erik Kmet‘

Jednatel společnosti

Jako jeden ze zakladatelů společnosti se podílí na celkovém chodu celé skupiny. Z pozice portfolio manažera řídí divizi Wealth Management specializující se na správu a zhodnocování majetku na akciových trzích. Činnost této divize se strategicky podílí na rozvoji celé investiční skupiny K&L Rock.
Díky mnohaletým zkušenostem a obrovské znalosti amerického trhu cenných papírů dosahuje dlouhodobě skvělých výsledků. Jeho obliba ve sportech ho naučila nevzdávat se bez boje.