Finanční výkazy | K&L Rock Group
close
K&L Rock Group / Finanční výkazy

Finanční výkazy skupiny
K&L Rock

K&L Rock Group s.r.o.

(v tis. Kč) 2022 2021
AKTIVA CELKEM 46 872 9 124
Stálá aktiva 2 411 100
Dlouhodobý finanční majetek 2 411 100
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 100 100
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 2 311
Oběžná aktiva 44 461 9 024
Pohledávky 43 683 8 939
Dlouhodobé pohledávky 42 071 8 887
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 963
Pohledávky - ostatní 41 108 8 887
Jiné pohledávky 41 108 8 887
Krátkodobé pohledávky 1 612 52
Pohledávky z obchodních vztahů 1 612 52
Peněžní prostředky 778 85
Peněžní prostředky v pokladně 777 85
Peněžní prostředky na účtech 1
Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 560
Výkonová spotřeba 2 209
Služby 2 209
Osobní náklady 1 419 160
Mzdové náklady 1 061 120
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 358 40
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 358 40
Ostatní provozní náklady 2
Jiné provozní náklady 2
Provozní výsledek hospodaření (+/-) -2 070 -160
Výnosové úroky a podobné výnosy 5 211 52
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 5 211 52
Nákladové úroky a podobné náklady 2 989 41
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 2 989 41
Ostatní finanční náklady 10 2
Finanční výsledek hospodaření (+/-) 2 212 9
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 142 -151
Daň z příjmů 33
Daň z příjmů splatná 33
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 109 -151
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 109 -151
PASIVA CELKEM 46 872 9 124
Vlastní kapitál 58 -51
Základní kapitál 100 100
Výsledek hospodaření minulých let (+/-) -151
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) -151
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 109 -151
Cizí zdroje 46 814 9 175
Závazky 46 814 9 175
Dlouhodobé závazky 1 40
Závazky z obchodních vztahů 1 40
Závazky - ostatní
Jiné závazky
Krátkodobé závazky 46 813 9 135
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 46 537 8 975
Závazky ostatní 276 160
Závazky k zaměstnancům 28 98
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 176 54
Stát - daňové závazky a dotace 72 8

K&L Rock s.r.o.

(v tis. Kč) 2022 2021 2020
AKTIVA CELKEM 424 445 321 100 244 517
Stálá aktiva 72 228 65 353 25 000
Dlouhodobý nehmotný majetek 25 000 25 000 25 000
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 25 000 25 000 25 000
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 25 000 25 000 25 000
Dlouhodobý finanční majetek 47 228 40 353
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 19 216 12 341
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 28 012 28 012
Oběžná aktiva 350 480 255 747 219 517
Pohledávky 20 829 8 941 2 338
Dlouhodobé pohledávky 20 438 8 069 1 946
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 4 754
Pohledávky - ostatní 391 391 392
Jiné pohledávky 15 684 8 069 1 946
Krátkodobé pohledávky 391 872 392
Pohledávky z obchodních vztahů 481
Krátkodobé poskytnuté zálohy 391 391 392
Krátkodobý finanční majetek 216 761 216 761 216 761
Ostatní krátkodobý finanční majetek 216 761 216 761 216 761
Peněžní prostředky 112 890 30 045 418
Peněžní prostředky v pokladně 855 201 418
Peněžní prostředky na účtech 112 035 29 844
Časové rozlišení aktiv 1 737
Příjmy příštích období 1 737
Výkonová spotřeba 2 970 2 247 1 735
Spotřeba materiálu a energie 11 39
Služby 2 970 2 236 342
Osobní náklady 964 81
Mzdové náklady 721 60
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 243 21
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 243 21
Ostatní provozní náklady 1 20 79
Daně a poplatky 20
Jiné provozní náklady 1 79
Provozní výsledek hospodaření (+/-) -3 935 -2 348 -1 814
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 68 592
Ostatní výnosy z podílů 68 592
Nákladové úroky a podobné náklady 20 759 45
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 20 759 45
Ostatní finanční výnosy 25 207 1 192
Ostatní finanční náklady 377 2 265 55
Finanční výsledek hospodaření (+/-) 47 456 22 897 4 225
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 43 521 20 549 2 411
Daň z příjmů 8 270 3 906 453
Daň z příjmů splatná 8 270 3 906 453
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 35 251 16 643 1 958
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 35 251 16 643 1 958
PASIVA CELKEM 424 445 321 100 244 517
Vlastní kapitál 78 851 43 601 26 958
Základní kapitál 10 000 10 000 10 000
Ážio a kapitálové fondy 15 000 15 000 15 000
Kapitálové fondy 15 000 15 000 15 000
Ostatní kapitálové fondy 15 000 15 000 15 000
Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 18 600 1 958
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 18 600 1 958
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 35 251 16 643 1 958
Cizí zdroje 345 594 277 499 217 559
Závazky 345 594 277 499 217 559
Dlouhodobé závazky 333 146 273 498 217 081
Závazky z obchodních vztahů 15 15 15
Závazky - ostatní 333 100 273 453 217 081
Závazky ke společníkům 2 416
Jiné závazky 333 100 273 451 216 665
Krátkodobé závazky 12 448 4 001 478
Závazky ostatní 12 433 3 986 453
Závazky k zaměstnancům 88 44
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 113 27
Stát - daňové závazky a dotace 12 232 3 915 453
Pohledávky za společníky 0
Náklady vynaložené na prodané zboží 1 354
Závazky k úvěrovým institucím 10
Výnosové úroky a podobné výnosy 3 088
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 3 088

K&L Rock Services s.r.o.

(v tis. Kč) 2022 2021 2020
AKTIVA CELKEM 39 968 16 560 131
Stálá aktiva 4 179 1 457 0
Dlouhodobý nehmotný majetek 668 293
Ocenitelná práva 668
Software 668
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 293
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 293
Dlouhodobý hmotný majetek 3 511 1 164
Hmotné movité věci a jejich soubory 3 511 173
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 991
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 991
Oběžná aktiva 35 550 15 103 131
Pohledávky 33 943 14 979
Dlouhodobé pohledávky 15 258 11 807
Pohledávky - ostatní 1 205 457
Jiné pohledávky 15 258 11 807
Krátkodobé pohledávky 18 685 3 172
Pohledávky z obchodních vztahů 17 480 2 715
Stát - daňové pohledávky 668 243
Krátkodobé poskytnuté zálohy 537 214
Peněžní prostředky 1 607 124
Peněžní prostředky v pokladně 1 604 36
Peněžní prostředky na účtech 3 88
Časové rozlišení aktiv 239
Náklady příštích období 239
Tržby z prodeje výrobků a služeb 5 835 4 084
Tržby za prodej zboží 2 920
Výkonová spotřeba 9 837 6 561 755
Náklady vynaložené na prodané zboží 54
Spotřeba materiálu a energie 789 901
Služby 8 994 5 660
Osobní náklady 161 277
Mzdové náklady 147 236
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 14 41
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 14 41
Úpravy hodnot v provozní oblasti 490 21
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 490 21
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 490 21
Ostatní provozní výnosy 7 22
Tržby z prodaného materiálu 20
Jiné provozní výnosy 7 2
Ostatní provozní náklady 57 95 1
Daně a poplatky 10 51
Jiné provozní náklady 47 44
Provozní výsledek hospodaření (+/-) -1 783 -2 848 -756
Nákladové úroky a podobné náklady 30
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 30
Ostatní finanční výnosy 26 54
Ostatní finanční náklady 94 122
Finanční výsledek hospodaření (+/-) -98 -68
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) -1 881 -2 916 -756
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) -1 881 -2 916 -756
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -1 881 -2 916 -756
PASIVA CELKEM 39 968 16 560 131
Vlastní kapitál -5 540 -3 659 -736
Základní kapitál 20 20
Výsledek hospodaření minulých let (+/-) -3 679 -763
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) -3 673 -763
Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) -6
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -1 881 -2 916
Cizí zdroje 45 508 20 053 867
Závazky 45 508 20 053 867
Dlouhodobé závazky 21 438 20
Závazky z obchodních vztahů 1 511 1 130
Závazky - ostatní 20 761 20
Jiné závazky 20 761 20
Krátkodobé závazky 24 070 20 033
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 22 537 18 903
Závazky ostatní 22
Závazky k zaměstnancům 22
Časové rozlišení pasiv 166
Výdaje příštích období 166

K&L Rock Bond s.r.o.

(v tis. Kč) 2022 2021
AKTIVA CELKEM 301 972 299 093
Oběžná aktiva 301 972 299 093
Výkonová spotřeba 0 1 000
Služby 0 1 000
Osobní náklady 1 080
Mzdové náklady 1 080
Provozní výsledek hospodaření (+/-) -1 080 -1 000
Výnosové úroky a podobné výnosy 2 989 41
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 2 989 41
Nákladové úroky a podobné náklady 954
Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 954
Ostatní finanční náklady 0 18
Finanční výsledek hospodaření (+/-) 2 035 23
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 955 -977
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 955 -977
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 955 -977
PASIVA CELKEM 301 972 299 093
Vlastní kapitál 78 -877
Cizí zdroje 301 894 299 970
Závazky 301 894 299 970

K&L Rock Development s.r.o.

(v tis. Kč) 2022 2021
AKTIVA CELKEM 2 143 100
Oběžná aktiva 2 143 100
Výkonová spotřeba 1 965
Služby 1 965
Provozní výsledek hospodaření (+/-) -1 965 0
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) -1 965 0
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) -1 965 0
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -1 965 0
PASIVA CELKEM 2 143 100
Vlastní kapitál -1 865 100
Cizí zdroje 4 008
Závazky 4 008
Tržby z prodeje výrobků a služeb 0

K&L Rock Jahodnice s.r.o.

(v tis. Kč) 2022 2021
AKTIVA CELKEM 4 255 700
Stálá aktiva 3 490
Dlouhodobý hmotný majetek 3 490
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 490
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 490
Oběžná aktiva 765 700
Zásoby
Nedokončená výroba a polotovary
Pohledávky 640
Dlouhodobé pohledávky 556
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 455
Pohledávky - ostatní 84
Jiné pohledávky 101
Krátkodobé pohledávky 84
Stát - daňové pohledávky 84
Peněžní prostředky 125
Peněžní prostředky v pokladně 125
Výkonová spotřeba 570
Služby 570
Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) -570
Výnosové úroky a podobné výnosy 22
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 22
Finanční výsledek hospodaření (+/-) 22
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 22 0
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 22 0
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 22 0
PASIVA CELKEM 4 255 700
Vlastní kapitál 32 10
Základní kapitál 10
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 22
Cizí zdroje 4 223 690
Závazky 4 223 690
Krátkodobé závazky 4 223
Závazky z obchodních vztahů 4 223
Provozní výsledek hospodaření (+/-) 0

K&L Rock Rezidence Na Bradle, s.r.o.

(v tis. Kč) 2022 2021
AKTIVA CELKEM 22 604 2 546
Stálá aktiva 16 100 1 100
Dlouhodobý hmotný majetek 16 100
Pozemky a stavby 16 100
Pozemky 16 100
Oběžná aktiva 6 504 1 446
Zásoby 6 105
Nedokončená výroba a polotovary 6 105
Pohledávky 399
Dlouhodobé pohledávky 70
Pohledávky - ostatní 329
Jiné pohledávky 70
Krátkodobé pohledávky 329
Stát - daňové pohledávky 329
Výkonová spotřeba 5 037 1 674
Služby 5 037 1 674
Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) -5 031 -1 075
Provozní výsledek hospodaření (+/-) -6 -599
Nákladové úroky a podobné náklady 0 39
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 0 39
Ostatní finanční náklady 1
Finanční výsledek hospodaření (+/-) -1 -39
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) -7 -638
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) -7 -638
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -7 -638
PASIVA CELKEM 22 604 2 546
Vlastní kapitál -624 -618
Základní kapitál 20
Výsledek hospodaření minulých let (+/-) -637
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) -637
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -7
Cizí zdroje 23 228 3 164
Závazky 23 228 3 164
Dlouhodobé závazky 17 399
Závazky z obchodních vztahů 5 788
Závazky - ostatní 3 821
Závazky ke společníkům 3 654
Jiné závazky 167
Krátkodobé závazky 5 829
Krátkodobé přijaté zálohy 41